Kim Freriks
OnderwijsAdvies

In je KRACHT!
Optimale ontwikkeling voor ALLE kinderen én professionals in onderwijs en opvang,
dat is wat mij drijft, dat is mijn doel.

Optimale ontwikkelingskansen voor ALLE kinderen én professionals in onderwijs en opvang.

Dat is wat mij drijft als onderwijsprofessional. Als onderwijsadviseur houd ik mij bezig met diverse vraagstukken van scholen en voorschoolse instanties op het gebied van het jonge kind.

Mijn doel is om mensen te inspireren om zelf in beweging te komen. Enthousiasme, betrokkenheid en eigenaarschap zijn woorden die perfect bij mij passen en die kenmerkend zijn voor mijn begeleidingstrajecten. Samen op zoek gaan naar hoe het anders kan, naar drijfveren en overtuigingen. Waarbij ik probeer de juiste vragen te stellen, kennis over te dragen, samen te delen en te creëren. Doelgericht, betrokken, realistisch, inspirerend, open, optimistisch en met humor. Met als resultaat dat de professional vanuit een heldere visie richting kan geven aan zijn eigen handelen, zich competent voelt en vanuit nieuwe inzichten de ontwikkeling van (jonge) kinderen optimaal kan stimuleren.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees verder

Kim Freriks

De ontwikkeling van het (jonge) kind loopt als rode draad door mijn loopbaan. Na de Pabo en de opleiding Orthopedagogiek heb ik jaren gewerkt in het (speciaal) onderwijs. Eerst als leerkracht en zorgcoördinator, later als orthopedagoog gecombineerd met een functie als docent voor de Master Sen. Binnen de diverse rollen die ik inmiddels heb gehad, staat telkens het kind én de professional centraal. De vraag wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en wat dit vraagt van hun (professionele) opvoeders boeit mij enorm. Daarbij handel ik zowel vanuit ervaring, als vanuit actuele pedagogische/didactische kennis en inzichten. Denken vanuit kansen in plaats van tekortkomingen is mijn uitgangspunt! Oftewel 'eruit halen wat erin zit'. Bij kinderen, professionals én bij mezelf. De laatste jaren heb ik mijn expertise ingezet als onderwijsadviseur voor een landelijke onderwijsadviesorganisatie en sinds 2015 doe ik dit met heel veel plezier als zelfstandig onderwijsadviseur.

Als adviseur begeleid ik diverse maatwerktrajecten in het onderwijs en de kinderopvang. Ik ondersteun teams in het handelings- en opbrengstgericht werken met (jonge) kinderen, het afstemmen op onderwijsbehoeften, executieve functies, maar ook pedagogisch en didactisch vakmanschap. Als persoon ben ik diepgaand geïnteresseerd in de mens, in zijn kwaliteiten, overtuigingen, zijn denken en zijn doen. Deze interesse kan ik ruimschoots kwijt in mijn rol als coach. Ik werk daarbij graag met beelden (beeldcoaching) om samen met de professional op de werkvloer op zoek te gaan naar zijn of haar ontwikkelkracht. Om van daaruit 'eruit te halen wat erin zit', bij zichzelf en de kinderen.

Advies en maatwerk

Ik verzorg verschillende trajecten op maat voor professionals die werken met (jonge) kinderen. Samen op weg gaan! Met de opdrachtgever een traject ontwerpen passend bij de doelen en ontwikkelbehoeften van de organisatie. Om van daaruit met elkaar stappen te maken naar de gewenste situatie.

Veel gevraagde trajecten

Overige trajecten

 • De leeromgeving als methode: werken vanuit een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
 • Implementatie en borging kindvolgsysteem KIJK
 • Klassenmanagement en organisatie
 • Breinvriendelijk onderwijs aan (jonge) kinderen
 • Taalstimulering bij jonge kinderen
 • Ontluikende en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen
 • Ontluikende en beginnende gecijferdheid bij jonge kinderen
 • Coaching van een team of individu
 • Managementondersteuning in het kader van visie, missie, implementatie jonge kind onderwerpen
 • VVE programma ‘Ben ik in Beeld’

Staat uw professionaliseringsbehoefte er niet bij? Neem contact met mij op dan kunnen we in gesprek om mogelijkheden en kansen te verkennen.

Kim Freriks OnderwijsAdviseur
Frankenstraat 61
6582 CW Heumen

  06 55023727
  info@kimfreriks.nl

Algemene-Voorwaarden
Klachtenreglement

Stuur een bericht

Opbrengstgericht werken op een peutervriendelijke manier

Doelgroepen: pedagogisch medewerkers, hbo’ers/coördinatoren, managers.

Peuters spelen! Opbrengstgericht werken met jonge kinderen betekent bewust handelen. Het gaat om professionals, die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren, uitlokken en begeleiden in spel en activiteiten. Zij sluiten aan bij de ontwikkeling van peuters en dagen hen uit om een volgend stapje te zetten.

Om de ontwikkeling van jonge kinderen systematisch en doelgericht te stimuleren kan gebruik gemaakt worden van de cyclus opbrengstgericht werken:

 1. Observeren, analyseren en interpreteren
 2. Passende doelen formuleren
 3. Aanbod en aanpak bepalen, uitvoeringsplan maken
 4. Plan uitvoeren, evalueren en tussentijds bijstellen

Inhoud:

Werkwijze

Naast inhoudelijk en praktische bijeenkomsten vindt coaching op de werkvloer plaats.

Ontwerpen en werken met een beredeneerd aanbod in groep 1-2 (HGW)

Doelgroepen: leerkrachten, intern begeleiders, directie

Jonge kinderen ontwikkelen zich spelend! In het huidige onderwijs werken leerkrachten ‘handelingsgericht’ (Pameijer & Beukering). Daarbij staan doelen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal (denk aan manieren van leren, instructie en uitdaging). De leerkracht is daarbij goed afgestemd op het wat de leerlingen nodig hebben, waarbij gehandeld wordt vanuit positieve aspecten van zowel de leerlingen als van de leerkracht zelf, de groep, de school en de ouders. De werkwijze van de leerkracht is systematisch en transparant.

Voor de leerkrachten in de groepen 1-2 is het een uitdaging om hun werkwijze transparant te maken en de uitgangspunten van handelingsgericht werken te verbinden aan de manier waarop jonge kinderen leren. Veel scholen worden geconfronteerd met het feit dat er weinig op papier staat over het aanbod dat ze kinderen geven. Leerkrachten zijn over het algemeen gewend om activiteitengericht te denken en te werken met kinderen. De doelen zijn dan impliciet aanwezig.

Voorafgaand aan een begeleidingstraject is het belangrijk om een analyse te maken met directie, de leerkrachten en intern begeleider, welke elementen van een beredeneerd aanbod (HGW) al aanwezig zijn en waar verbeterpunten liggen. Op basis van deze vagen en wensen kan een passend begeleidingstraject ontworpen worden. Het komen tot een passend beredeneerd aanbod is een ontwikkelproces.

Inhouden tijdens de bijeenkomsten om te komen tot een betekenisvol beredeneerd aanbod zijn:

Een eerste stap is inzicht krijgen in de ontwikkelingsaspecten en leerdoelen die in de groepen 1 en 2 behaald kunnen / moeten worden. Deze dienen als rode draad, kapstok, waar het gehele activiteitenaanbod (dus ook spontane activiteiten), aan gerelateerd kan worden. Elke school zal vanuit eigen visie, plan en doelgroep accenten leggen. Een volgende stap is het plannen van de doelen over een thema of een heel schooljaar in verschillende periodes, afhankelijk van afspraken op schoolniveau. Daarna kan de stap gezet worden naar een meer gedifferentieerd aanbod, passend bij de onderwijsbehoeften van kinderen in de groep.

Het werken met een planmatig doelgericht beredeneerd aanbod versterkt de effecten van het onderwijs op de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen, op voorwaarde dat dit een passend aanbod is. Hierbij kan de cyclus van opbrengst gericht werken gehanteerd worden.


Door het samenstellen van een beredeneerd aanbod ontstaat een samenhang tussen de te bereiken doelen, de ontwikkelingsgegevens van kinderen en het onderwijsaanbod.

Dat betekent dat er bewust aandacht besteed wordt aan het verzamelen en interpreteren van ontwikkelingsgegevens van kinderen. Vervolgens worden deze omgezet in algemene en specifieke onderwijsbehoeften en deze worden in concrete en werkbare doelen omgezet.

Om dit werkbaar en praktisch te laten zijn, is een themaplanning met de doelen vanuit het beredeneerd aanbod het uitgangspunt. Hiervan kan het groepsplan een onderdeel worden als specifieke doelen en clusters van kinderen opgenomen worden.

Op deze manier wordt een themaplanning een echt werkdocument voor de leerkracht en vormt de leidraad tijdens de periode van het thema. Ook als een basisschool gebruik maakt van een methode, zoals Schatkist of Kleuterplein, is het aan te raden om grip te krijgen op het beredeneerd aanbod, zodat de rode draad zichtbaar wordt. Net omdat leerkrachten én kinderen van flexibiliteit houden!

Spel/buitenspel en Spelbegeleiding

Doelgroepen: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders en directie

Jonge kinderen hebben een aangeboren drang tot leren en ontdekken. Ze zijn nieuwsgierig en hebben een enorm doorzettingsvermogen. Ze blijven proberen tot ze iets kunnen of snappen. Jonge kinderen gaan dan volledig op in waar ze mee bezig zijn. Als ze nieuwsgierig zijn vergeten ze alles om zich heen. Jonge kinderen leren met hun handen, hoofd en hart! Spelen is de natuurlijke manier van jonge kinderen om te leren en hun omgeving te verkennen. Tijdens dit begeleidingstraject worden leerkrachten en andere betrokkenen bij het jonge kind zich (weer) bewust hoe aandacht voor de kwaliteit van spel kan leiden tot hoge(re) opbrengsten in de peuter en kleuterperiode. Zowel kennis als leerkrachtvaardigheden met betrekking tot spel en spelbegeleiding worden uitgebreid.

Inhouden tijdens de bijeenkomsten:

Werkwijze
Naast theorie wordt er tijdens de bijeenkomsten gewerkt met filmbeelden uit de eigen praktijk. Er wordt telkens een relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Reflectie op leerkrachtvaardigheden staan centraal.

Taalstimulering bij jonge kinderen

Woordenschat is DE basis!

Doelgroepen: leerkrachten, intern begeleiders en directie

In de afgelopen jaren groeide de aandacht voor woordenschatonderwijs sterk. Met woordenschatonderwijs werk je aan kennisopbouw. Een woord is namelijk niets meer en niets minder dan een label voor een stukje kennis. Kinderen die veel woorden tot hun beschikking hebben, hebben dus meer kennis! Naast kennis vergroot woordenschatonderwijs ook de communicatiemogelijkheden en het sociaal-emotioneel welbevinden.

Taalzwakke leerlingen zijn naast het impliciet verkrijgen van nieuwe woordkennis, ook gebaat bij expliciet woordenschatonderwijs: het bewust aanleren van nieuwe woorden. De methodiek van Met Woorden in de Weer, (Verhallen en Van der Nulft), biedt hiervoor een gedegen onderlegger. Wanneer deze methodiek aansluit de methode van de school én geïntegreerd wordt met de werkwijze in groep 1-2, wordt de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen optimaal gestimuleerd. Dit vraagt van leerkrachten naast kennis van goed woordenschatonderwijs ook expliciete leerkrachtvaardigheden om het woordenschatonderwijs te integreren in het spel van jonge kinderen.

Inhouden tijdens de bijeenkomsten om te komen tot gedegen woordenschatonderwijs:

Werkwijze
Naast theorie wordt er tijdens de bijeenkomsten gewerkt met filmbeelden uit de eigen praktijk. Er wordt telkens een relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Reflectie op leerkrachtvaardigheden staan centraal.

VVE programma ‘Ben ik in Beeld’

Ik ben gecertificeerd trainer voor het VVE-programma ‘Ben ik in Beeld’.

Ben ik in Beeld is een compleet VVE-programma voor de kinderopvang en peuterspeelzaal. Het trainingstraject bestaat uit zes bijeenkomsten in het eerste jaar (Ben ik in Beeld basis), gevolgd door een serie van vijf bijeenkomsten in het tweede jaar. Het VVE-traject vereist een tweejarige training en is geschikt voor peuters. Ook het instapmodel Ben ik in Beeld Basis biedt veel handvatten voor het professionaliseren van pedagogisch medewerkers in elke groep van ieder kinderdagverblijf.

Varianten

Tussen de trainingsbijeenkomsten door coacht de locatietrainer de pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf. Met de leidinggevende wordt de voortgang besproken in coachingsgesprekken waardoor deze tools in handen krijgt om Ben ik in Beeld zelfstandig te begeleiden. Het traject wordt afgesloten met een certificaat voor de medewerkers en de leidinggevende.

Inhoud bijeenkomsten eerste jaar, Ben ik in Beeld Basis:

Inhoud bijeenkomsten tweede jaar, Ben ik in Beeld VVE:

Ben ik in Beeld Leidinggevenden:

Een parallel traject biedt leidinggevenden handvatten bij het begeleiden en coachen van medewerkers in het opleidingsproces. Onderwerpen die in deze training aan bod komen: het voeren van feedbackgesprekken en videobegeleiding, Implementatie van Ben ik in Beeld en omgaan met weerstand. Leidinggevenden worden net als pedagogisch medewerkers gecoacht door middel van videobegeleiding.

Leerdoelen Ben ik in Beeld:

 1. Het rijtje van vijf
 2. Interactief voorlezen
 3. Inzicht in ontwikkelingsfasen
 4. Structuur aanbrengen
 5. Sensitief-responsief zijn
 6. Ontwikkelingsgericht werken
 7. Spelvormen en spelontwikkeling
 8. Achtergronden van VVE
 9. Combinatie met andere programma’s
 10. Samenwerking met ouders en scholen